202105.06
0

E-ARŞİV UYGULAMALARI İPTAL, İHTAR/İTİRAZ BİLDİRİMLERİ HK. DUYURU

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir Bilindiği üzere 526 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine “V.10. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi” başlıklı bölüm eklenmiş olup, söz konusu bölüm uyarınca, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ kapsamında düzenlenen e-Belgelere ilişkin olarak 6102 sayılı Kanunun…

202103.12
0

VERBİS’E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

Hasan ÜNLÜ YMM, AVUKAT Kişisel Verileri Koruma Kurumu VERBİS’e kayıt sürelerinin 31.12.2021 tarihine kadar uzatıldığına ilişkin duyuru yayınladı. Söz konusu duyuruya göre; *Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü…

202103.12
0

KDV İADESİNE İLİŞKİN AYM KARARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Hasan ÜNLÜ YMM, AVUKAT Anayasa Mahkemesi KDV İadesiyle ilgili önemli bir karar verdi. Şöyle ki; Bireysel başvuru yapan şirket vergiden istisna olan teslimleri nedeniyle yüklendiği ve indirim yoluyla gideremediği katma değer vergilerinin iadesi talebinde bulunmuştur. Talep sonrasında şirket hakkında gerçekleşen vergi inceleme raporunda Maliye Bakanlığı’nın Genel Tebliğlerinde belirlenen miktarları aşan teslim miktarının hesaplanması yoluna gidilip…

202102.22
0

01.03.2021 Tarihinden Geçerli KDV Tevkifat Nispetleri ve KDV Uygulama Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir 1-5108 sayılı Kanuna göre tevkifat yapmak zorunda olan belirlenmiş alıcılara aşağıdaki kuruluşlarda eklenmiştir; “- Sigorta ve reasürans şirketleri, – Sendikalar ve üst kuruluşları, – Vakıf üniversiteleri, – Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,” 2-Evvelce tevkifat kapsamında yer almayan aşağıdaki teslimler tevkifat kapsamına alınmıştır. MAL VEYA HİZMETİN CİNSİ TEVKİFAT ORANI Karayoluyla yük taşımacılığı…

202101.13
0

ŞİRKETLERDE SERMAYE KAYBI, BORCA BATIKLIK KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEME

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir 26 Aralık 2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmi Gazetede “Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. Tebliğ şirketlerde sermaye kaybı, borca batıklık konusunda değişiklikler içermektedir. Yapılan değişiklik ile sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması…

202011.19
0

7256 Sayılı Torba Kanun Hükümleri

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir A-Vergi ve SGK ile Kurumlara olan borçların taksitlendirilmesi 7256 Sayılı Kanun; Vergi Dairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Gümrük Müdürlüklerine, Belediyelere, Özel İdarelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na olan borçların yapılandırılmasına dair hükümler içerir.  Öncelikle bu borçlar tahakkuk etmiş, kesinleşmiş alacaklardır. İhtilaflı alacaklar kapsam dışındadır. (Ödeme emrine yapılan itiraz hariç.) Bu…

202010.15
0

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir 9 Ekim 2020 tarih – 31269 sayılı Resmi Gazetede “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Bu yönetmelikte değişen bazı tanımlamalara yer verilmiştir. Ayrıca önceki yönetmelikte yer alan, dilekçe örneği (ek-1), genel kurulda…

202007.13
0

Finansal Kiralama – LEASING

TALHA ERDEM SEZER 16 FİNANSAL KİRALAMA-LEASING Giriş Kiralama temel anlamda, işletmelerin makine, taşıt, bina vs. varlıkları faaliyetlerinde kullanmak amacıyla temin etmesi, kiralama süresi sonunda iade etmesi ve resmi olarak sahiplenmemesidir. Dolayısıyla, sadece kullanım hakkı çerçevesinde bir anlaşma yoluna gidilmektedir; fakat işletmeler kiralama yolunu riskli olabileceği düşüncesiyle tercih edemeyebilir. Bu durumda kiralama anlaşmasına kiralama süresi sonunda…

202007.13
0

Harcırah Uygulaması ve Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi

TALHA ERDEM SEZER İçindekiler GİRİŞ Harcırah Tanım Harcırah Uygulaması ile İlgili Yasal Düzenlemeler 6245 Sayılık Harcırah Kanunu’na Göre Gelir Vergisi Kanunu’na (G.V.K.) Göre 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları Vergiden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarları Vergiden İstisna Yurtdışı Harcırah Tutarları Uygulama SONUÇ KAYNAKLAR          HARCIRAH UYGULAMASI Giriş  6245 Sayılı Harcırah Kanunu’nun…