202303.17
0

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması Hakkındaki Kanun Özeti

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7440 sayılı Kanun 12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanuna bağlı Genel Tebliğ henüz yayımlanmamıştır. Söz konusu Kanun ile yapılan düzenlemeler hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgi notu aşağıdadır. Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile…

202211.02
0

AR-GE İNDİRİMİ VE TEKNOPARK KAZANÇ İSTİSNASINDAN GİRİŞİM SERMAYESİ FONU AYRILMASI

26.10.2022 RASİM SEZER S.M. MALİ MÜŞAVİR   YASAL DAYANAK: Uygulama, 03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren, 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun neticesinde; 4691 sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” ve 5746 sayılı “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” düzenlemeleri çerçevesinde yapılan değişiklikler ile…

202204.14
0

VERGİ HUKUKU AÇISINDAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Vergi Hukukumuz, Gelir veyahut Kurumlar Vergisi mükellefi olan kişi veyahut kurumlarımızın, sosyal, askeri ve eğitim amaçlı kurum veya kuruluşları desteklemesi amacıyla, önemli ölçüde teşvik edici bir takım uygulamalar içermektedir.  Bu yazımızda bu teşviklerin önem içeren ve yaygın olan kısımlarını konu edindik. I- GENEL KURAL a- Kurumlar Vergisine Tabi Olanlar için; 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun…

202201.25
0

Şirketlerde Kur Korumalı Mevduat Uygulaması Düzenlemesi

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir TBMM’de kabul edilen 7352 sayılı Kanun ile, döviz ve altın hesaplarını kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüştüren şirketlere Kurumlar Vergisi istisnası getirilmiştir. Bu istisnadan bilanço esasına tabi Gelir Vergisi Mükellefleri de yararlanacaktır. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme şunları kapsamaktadır: A) 17 Şubat’a kadar TL’ye dönüştürülen dövizler…

202112.22
0

2022 Yılı Uygulanacak Vergi Oranları ve Hadleri, Ücret Hesaplamaları Hk. Duyuru

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir 2022 yılına ilişkin değişen vergi oranları ve hadleri ile asgari ücret ile ilgili açıklamalarımız aşağıdadır. 2022 Asgari Ücret ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ Çalışma Genel Müdürlüğü / Sendika Üyeliği ve  İstatistik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)   ASGARİ ÜCRET 5.004,00   SGK…

202111.22
0

26.10.2021 Tarih ve 7338 Sayılı Kanun Değişiklikleri

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir Bilindiği üzere 26.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı kanunla Vergi Usul Kanunu(V.U.K.),Gelir Vergisi Kanunu(G.V.), Damga Vergisi (D.V.), Sermaye Piyasası Kanunu ile Banka Sigorta Muameleleri Vergisi Kanununda (B.S.M.V.) değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler özet olarak aşağıda verilmektedir. 1-) Basit usule tabi mükelleflerin gelirleri 01.01.2021 tarihinden itibaren Gelir Vergisinden istisna edilmiştir. Bu…

202108.02
0

GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU” NUN 31 AĞUSTOS 2021 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKİYOR

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil); Kurumlar vergisi mükellefleri ile; Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim…

202106.11
0

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09.06.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanunda yer alan düzenlemeler aşağıda yer almaktadır. a) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve 30.04.2021 tarihinden önceki dönemlere ait vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları b)…

202106.01
0

Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir Kurumlar Vergisi 18 seri nolu Genel Tebliği 25 Mayıs 2021 gün ve 31491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre; Şirketlerin kullandıkları yabancı kaynakların özvarlıkları aşan kısmına isabet eden finansman giderlerinin %10’u vergi matrahından düşülemeyecektir. Tebliğde uygulamanın her geçici vergi döneminin son günü ve yıllık olarak hesap döneminin son günü itibarıyla yapılacağı belirtilmektedir….

202105.06
0

E-ARŞİV UYGULAMALARI İPTAL, İHTAR/İTİRAZ BİLDİRİMLERİ HK. DUYURU

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir Bilindiği üzere 526 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine “V.10. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi” başlıklı bölüm eklenmiş olup, söz konusu bölüm uyarınca, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ kapsamında düzenlenen e-Belgelere ilişkin olarak 6102 sayılı Kanunun…

202103.12
0

VERBİS’E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

Hasan ÜNLÜ YMM, AVUKAT Kişisel Verileri Koruma Kurumu VERBİS’e kayıt sürelerinin 31.12.2021 tarihine kadar uzatıldığına ilişkin duyuru yayınladı. Söz konusu duyuruya göre; *Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü…