202111.22
0

26.10.2021 Tarih ve 7338 Sayılı Kanun Değişiklikleri

Yılmaz ÖZEL

Yeminli Mali Müşavir


Bilindiği üzere 26.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı kanunla Vergi Usul Kanunu(V.U.K.),Gelir Vergisi Kanunu(G.V.), Damga Vergisi (D.V.), Sermaye Piyasası Kanunu ile Banka Sigorta Muameleleri Vergisi Kanununda (B.S.M.V.) değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler özet olarak aşağıda verilmektedir.

1-) Basit usule tabi mükelleflerin gelirleri 01.01.2021 tarihinden itibaren Gelir Vergisinden istisna edilmiştir. Bu gelirler, diğer gelirler için beyanname verilse dahi beyannameye dahil edilmeyecektir.

2-) Gider pusulası düzenleme süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. (V.U.K. 234)

Mal ve hizmet bedeli bankadan ödenmiş olması halinde (dekont, alındı vb.) gider pusulası yerine geçecektir.

Yapılan değişiklikle kamu kurumlarının tabi olduğu mevzuat çerçevesinde düzenlediği belgelerde gider pusulası yerine geçeceği ifade edilmiştir.

3-) Sosyal Medya üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançlar ile mobil uygulama geliştirenlerin bu uygulamadan elde ettikleri kazançları G.V.K. 103’ün 4 gelir diliminde yer alan (2021 için 650.000) tutarı aşmamak kaydıyla istisnadır. Bu istisnadan yararlanabilmek için Türkiye’de kurulu banka da hesap açılması ve tüm hasılat münhasıran buradan tahsil edilmelidir. Bu hesaplara aktarım tarihi itibariyle %15 tevkifat yapmakla banka sorumludur.

4-) Geçici vergide 4.dönem (10-11-12) kaldırıldı. Uygulama 01.01.2022’den geçerlidir.

5-) Vergiye uyumlu mükelleflerde vergi indiriminden faydalanabilme şartları kolaylaştırılmıştır.%5’lik indirimden yararlanabilmek için;

-Tarhiyat yapılmama koşulu, tarhiyatların kesinleşmesine bağlanmıştır.

-Kesinleşen tutar indirim üst limitinin %1’den az ise bu durum ihlal sayılmaz,

-Yararlanmadan sonra kesinleşen tarhiyat varsa, indirim cezasız tarh edilir.

-İkmalen, resen veya idarece yapılmış tarhiyat beyannamedeki vergi türleri itibariyle ilede sınırlandırılmıştır. (VUK. Mükerrer 121)

6-) Enflasyon düzeltme koşulu oluşmadığı dönem de yeniden değerleme imkanı getirilmiştir. Buna göre hesap döneminin sonu itibariyle, bilançolarına dahil bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve bunlar üzerinden ayrılmış amortismanları bazı şartlar doğrultusunda yeniden değerleyebileceklerdir. Bunun için iktisadi kıymetin değerleme yapılacağı hesap dönemi sonu itibariyle yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri dikkate alınacaktır.

İktisadi kıymetin değeri yeniden değerlemenin yapılacağı yıla ait yeniden değerleme oranı ile çarpılması suretiyle değerleme sonrası değerleri bulunacaktır.

Değer artışı ayrıntılı görünecek şekilde pasifte özel bir fon hesabında gösterilecektir. Bu fon sadece sermayeye ilave edilebilir. Değer artışı tutarı üzerinden %2 oranında vergi ödenecektir. (V.U.K. mükerrer 298, Geçici Madde 32)

7-)Amortisman uygulamasında gün esası ve amortisman süreleri uzatabilme imkanı getirilmiştir.(V.U.K. madde 320)

8-)Şüpheli alacak uygulamasında dava ve icra takibine değmeyecek küçük alacaklara ilişkin azami tutar 3.000 TL olarak belirlenmiştir. Alacak yazı ile birden fazla istenmelidir. (V.U.K. madde 323)

9-)Yenileme fonu ayrıldığı durumda fon hesabındaki 3 yıllık bekleme süresinin başlangıcı satışın yapıldığı tarihi takip eden yıldan başlayacağına dair hüküm getirilmiştir.3 yılın sonunda kar ve zarar hesabına eklenecektir. (V.U.K. madde 328)

10-)Nakdi Sermaye artırımı uygulamasında yurtdışından gelen sermayeye daha fazla indirim imkanı getirilmiştir. İndirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan  “bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz  oranı” dikkate alınarak hesaplanan tutarın %50’sinin kurum kazancından indirilebilir. Bu %50 oranı yurtdışından gelen sermaye payları için %75 olarak uygulanacaktır. Madde yürürlüğü 26.10.2021 tarihinden itibaren geçerlidir.(K.V.K. madde 10)

11-) Yatırıma katkı tutarının %10’luk kısmının , ÖTV, KDV hariç diğer vergi borçlarından terkin suretiyle kullanılmasına olanak sağlanmıştır. 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılacak yatırımlara uygulanmak üzere 26.10.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.(K.V.K. madde32/A)

12-) İnceleme esnasında vergi incelemesi veya takdire sevk işlemine ilişkin vergi türünden farklı vergi türü için pişmanlıkla beyanname verilebilir. Düzenlenmesi yapılmıştır. (V.U.K.371)

13-) Tekerrürde  artırım tutarının kesinleşen cezadan fazla olmaması düzenlenmiştir.(V.U.K. 379)

14-) 5000 TL aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları uzlaşma ve tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamında alınmıştır.(V.U.K. mad. 376, V.U.K. ek 1 maddesi ve 45inci maddesi)

15-) Alış bedeli ölçütü değerleme ölçüleri arasında sayılmıştır.(maliyet bedeli, borsa rayici, mukayyet değer, itibari değer, vergi değeri, rayiç bedel, emsal bedel) ; Alış bedeli satın alma bedelidir. İktisapla ilgili diğer giderler alış bedeline dahil değildir. (V.U.K.261)

16-) Maliyet bedeline girmesi zorunlu olan ve olmayan unsurlar belirlenmiştir. İktisapla ödenen indirilmeyecek KDV, ÖTV, BSMV, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, Özel İletişim Vergisini maliyet bedeline eklemek veya genel giderlerde göstermek ihtiyaridir. Kredi faizi, kur farkı, iktisadi kıymetin değerini artırıcı resim, vergi, harç vs. maliyet bedeline dahil denilmiştir.(V.U.K. mad.262)

17-) Çifte vergilendirmeyi önlenme anlaşmaları kapsamında uygulanan uluslararası vergi anlaşması karşılıklı anlaşma usulünde(mad.25) ihtilaf konusu vergilemede mukimi olduğu devlete başvurma hakkı verilmektedir.(V.U.K. ek 14,15,16,17,18 karşılıklı anlaşma)

18-) Elektronik ortamda Vergi Dairesi kurulmasına yetki verilmektedir. (V.U.K. Mad.4)

19-) Vergi incelemesi uzaktan yapılabilecektir. (01.07.2022 tarihi itibariyle geçerli V.U.K. Mad.139) incelemeye başlama tutanağı yerine yazılı bildirim ile incelemeye başlanabilecektir. (V.U.K. Mad.140)

20-) Elektronik ortamda tutulan defterler için berat alınması ve defterlerin onaylanması tasdik yerine geçecektir.(V.U.K.226/A)

21-) YMM tasdik raporu gerektiren muafiyet, istisna, zarar mahsubu  gibi benzer konularda mükellefden 60 günlük mühlet verilerek bu tasdik raprunun ibrazı istenecektir.

22-) Varlık yönetim şirketine 5 yıl olarak tanınan Damga Vergisi ,Harç ve KKDF istisnası sürekli hale getirilmiştir. BMSV ise istisnadan çıkarılmıştır.(Bankacılık kanunu mad.143/6)

23-) Sermaye piyasası kanununun  31/B maddesi kapsamında teminat yöneticisinin taraf oldukları dahil olmak üzere sermaye piyasası araçlarının ihracına konu teminatlara ilişkin düzenlenen makbuz ve kağıtlara Damga Vergisi istisnası getirilmiştir.