202106.11
0

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

Yılmaz ÖZEL

Yeminli Mali Müşavir

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09.06.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanunda yer alan düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.


a) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve 30.04.2021 tarihinden önceki dönemlere ait vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları

b) 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen idari para cezaları, (1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi hakkında Kanuna göre verilen idari para cezaları, sokağa çıkma yasağı cezası hariçtir).

c) 6183 sayılı Kanun gereğince tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve feri amme alacakları (adli para cezaları hariç)

d) İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan yada kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve alacakların beyanı,

e) 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idaresi para cezaları, faizler, gecikme faizleri ve gecikme zammı alacakları,

f) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayım tarihine veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan amme alacakları,

g) İl Özel İdarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30.04.2021 (bu tarih dahil) tarihinden önce olduğu halde ödenmemiş asli ve feri amme alacakları,

h) Tahsili Belediyelerce yapılan ve 30.04.2021 tarihinden önceki (bu tarih dahil) dönemlere ait emlak vergisi, cezaları, gecikme zammı, gecikme faizleri ile 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve feri amme alacakları (2021 dönemi emlak vergisi ile işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi hariç)

i) İSKİ’ye ait 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu kanunun yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan su ve atık su alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi feri (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları

j) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve feri amme alacakları,

hakkında uygulanacaktır.


Ayrıca ilgili maddeler şu başlıklar altında toplanmıştır :


 • Kesinleşmiş alacaklar (Madde 2)

Başvuru süresi sonu           31 Ağustos 2021

ilk taksit ödeme sonu          30 Eylül 2021


 • Kesinleşmemiş yada dava safhasında bulunan alacaklar (Madde 3)

Başvuru süresi sonu           31 Ağustos 2021

ilk taksit ödeme sonu          30 Eylül 2021


 • İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergiler (Madde 4)

Vergi/Ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvurulması gerekir, ödeme ise ihbarnamenin tebliğini takip eden aydan başlar (ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksit)


 • Matrah ve vergi artırımı (Madde 5 )

Başvuru süresi sonu           31 Ağustos 2021

ilk taksit ödeme sonu          30 Eylül 2021

(ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksit)


 • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (Madde 6)

Başvuru süresi sonu 31 Ağustos 2021 Hesaplanan Verginin ödemesi bazı bildirimlerde bildirim süresi içinde yada 3 eşit taksitte ödenecektir. Durumunuza göre ilgili maddeye bakınız.


 • Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları (Madde 7)

Başvuru süresi ve ödeme ile ilgili maddeye bakınız.


 • Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları (Madde 8)

Başvuru süresi ve ödeme ile ilgili maddeye bakınız.


 • Başvuru, ödeme sürelerine ilişkin ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, uygulamanın ortak hükümleri Madde 9’da yer almıştır.

 • Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31’inci maddesine eklenen hüküm ile 31.12.2021 tarihine kadar, işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri için yeniden değerleme yapma imkanı getirilmiştir. (Madde 11)

Yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi ayın sonuna kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve ilk taksidi beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler bunu takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. Değer artışı tutarı üzerinden %2 vergi hesaplanır.


 • Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna eklenen geçici madde ile bu borçların ödenmesi geciken kısmının 31.12.2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından olumsuz kayıtlar dikkate alınmaması sağlanmıştır. (Madde 13)

 • Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna ek fıkralar getirilmiştir. (Madde 14,15,16)

Kanunun tümü ekte yer almaktadır.


7326 Sayılı Kanun 9 Haziran 2021 ÇARŞAMBA