202106.01
0

Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Yılmaz ÖZEL

Yeminli Mali Müşavir


Kurumlar Vergisi 18 seri nolu Genel Tebliği 25 Mayıs 2021 gün ve 31491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre;

Şirketlerin kullandıkları yabancı kaynakların özvarlıkları aşan kısmına isabet eden finansman giderlerinin %10’u vergi matrahından düşülemeyecektir.

Tebliğde uygulamanın her geçici vergi döneminin son günü ve yıllık olarak hesap döneminin son günü itibarıyla yapılacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda, her geçici vergi döneminin son günü itibarıyla finansman gider kısıtlaması öncesi VUK hükümlerine uygun bilanço çıkarılacak ve karşılaştırma için esas alınacaktır.

Tebliğe göre yapılan tanımlamalar aşağıdaki gibidir:

  • “Yabancı Kaynak” Tanımı

“Yabancı Kaynak” tanımı Bilançonun kısa vadeli yabancı kaynaklar ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamını, şeklinde değiştirilmiş ve daha geniş kapsamlı bir tanıma yer verilmiştir. Hesaplamaya dahil edilmeyecek bir yabancı kaynak tanımına yer verilmemiş olup bilançonun bahse konu bölümünde tek düzen hesap planında yer alan ve aslen bir borç ve benzeri bir kaynağı ifade etmeyecek şekilde de kullanılabilen hesaplarda (350 – İnşaat Hakkedişleri, 372 – Kıdem Tazminatı Karşılığı, 373 – Maliyet Gider Karşılığı, 380 – Gelecek Aylara Ait Gelirler) takip edilen tutarlar finansman gider kısıtlaması hesaplamalarına dahil edilmiş bulunmaktadır.

  • Hesaplamada Dikkate Alınmayacak Gider Ve Maliyet Unsurları

Aşağıda yer alan gider ve maliyet unsurları hesaplamaya dahil edilmeyeceği belirtilmiştir.

–     Yatırım maliyetine eklenen gider ve maliyet unsurları (zorunlu olarak ya da mükellefin ihtiyarında eklenenler)

–     Örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı veya binek otomobillerde gider kısıtlaması nedeniyle KKEG olarak dikkate alınmış kısımlar,

–     Teminat mektubu komisyonları, tahvil ihracı ile ilgili olarak yapılan baskı ve benzeri giderler ile ipotek masrafları gibi herhangi bir yabancı kaynak kullanımına bağlı olmaksızın yapılan giderler,

–     Erken ödeme iskontoları veya peşin ödeme iskontoları,

–     Kredi sözleşmelerine ilişkin ödenen damga vergisi veya banka havale ücretlerine ilişkin ödenen BSMV gibi yabancı bir kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğmayan gider ve maliyet unsurları

  • Mükelleflerin finansman gelirlerinin bulunması hakkında

 Mükelleflerin finansman gelirlerinin bulunması durumunda söz konusu finansman gelirleri dikkate alınmayacak olup finansman giderleri ile netleştirme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 “Yabancı Kaynak” kullanımına ilişkin kur farkları

 Yabancı kaynak kullanımından doğan kur farkı giderleri döviz kurlarındaki değişim dikkate alınarak hesaplanan gerçek tutarı ile dikkate alınacaktır. Aynı kaynağa ilişkin olarak bir hesap dönemi içindeki aynı veya farklı geçici vergilendirme dönemlerinde oluşan kur farkı gelir ve giderleri mahsuplaştırılarak işlem tarihi veya dönem sonu itibarıyla bu kaynağa ilişkin net kur farkı gideri doğması halinde bu tutar finansman gider kısıtlamasında dikkate alınacaktır. Aynı dönem içinde olsa bile farklı yabancı kaynaklara ilişkin olarak oluşan kur farkı gelirleri ile kur farkı giderleri birlikte değerlendirilmeyecektir.

25052021-finansman-gider-kisitlamasi