202010.15
0

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir 9 Ekim 2020 tarih – 31269 sayılı Resmi Gazetede “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Bu yönetmelikte değişen bazı tanımlamalara yer verilmiştir. Ayrıca önceki yönetmelikte yer alan, dilekçe örneği (ek-1), genel kurulda…

202007.13
0

Finansal Kiralama – LEASING

TALHA ERDEM SEZER 16 FİNANSAL KİRALAMA-LEASING Giriş Kiralama temel anlamda, işletmelerin makine, taşıt, bina vs. varlıkları faaliyetlerinde kullanmak amacıyla temin etmesi, kiralama süresi sonunda iade etmesi ve resmi olarak sahiplenmemesidir. Dolayısıyla, sadece kullanım hakkı çerçevesinde bir anlaşma yoluna gidilmektedir; fakat işletmeler kiralama yolunu riskli olabileceği düşüncesiyle tercih edemeyebilir. Bu durumda kiralama anlaşmasına kiralama süresi sonunda…

202007.13
0

Harcırah Uygulaması ve Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi

TALHA ERDEM SEZER İçindekiler GİRİŞ Harcırah Tanım Harcırah Uygulaması ile İlgili Yasal Düzenlemeler 6245 Sayılık Harcırah Kanunu’na Göre Gelir Vergisi Kanunu’na (G.V.K.) Göre 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları Vergiden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarları Vergiden İstisna Yurtdışı Harcırah Tutarları Uygulama SONUÇ KAYNAKLAR          HARCIRAH UYGULAMASI Giriş  6245 Sayılı Harcırah Kanunu’nun…

202001.27
0

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

Yılmaz ÖZEL YMM, Sorumlu Denetçi Bilindiği üzere “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin” ortak alınması ile ilgili, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Genel Tebliğ hükümlerine göre, söz konusu uygulamaya 1.1.2020 tarihinden itibaren (2020/Ocak ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile birlikte) geçilmiş olup, 2020/Ocak ayından itibaren e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi…

202001.27
0

7194 Sayılı Kanun İle Getirilen Gider Kısıtlaması Düzenlemeleri ve Muhasebe Uygulamaları

Yılmaz ÖZEL YMM, Sorumlu Denetçi 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40’ıncı ve “mesleki giderler” başlıklı 68’inci maddelerinde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere…

202001.27
0

Perakende Satış Vesikalarının Gider Yazılması

Rasim SEZER SMMM, Sorumlu Denetçi Mükellefler nezdinde yapılan incelenmeler ile KDV iade ve mahsup işlemlerinde, ilgili vergi müfettişi veyahut Vergi Dairesi yetkilileri tarafından, perakende satış fişi veyahut ödeme kaydedici cihaz fişlerinin gider yazılmasının eleştiri konusu yapıldığı, düzeltme istendiği yolunda gerek mükelleflerden gerekse meslek mensuplarından şikâyetler olmaktadır. Konu ile ilgili yasal mevzuat incelendiğinde; V.U. Kanunun 232…

201905.20
0

Zarar Telafi Fonu

Rasim SEZER SMMM, Sorumlu Denetçi 15 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Ticaret Kanunu Tebliği ile özellikle son dönemde yaşadığımız kur dalgalanmaları sebebiyle borca batıklık diğer ifadesi olan teknik iflas konusunda önemli açıklamalar yapıldı. Tebliğ’in amacına baktığımızda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK)  376′ ncı maddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında…

201811.14
0

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi

Yılmaz ÖZEL YMM, Sorumlu Denetçi İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin “İhracat Genelgesi” 06.11.2018 tarihinde yayınlanmıştır. Bilindiği üzere, 04 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile 6 ay süreyle geçerli olmak üzere, ihracat bedellerinin  fiili ihraç tarihinden itibaren en çok 180 gün içinde yurda getirilmesi ve…

201809.17
0

Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul Ve Esaslar

Yılmaz ÖZEL YMM, Sorumlu Denetçi Sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esaslar 15.09.2018 gün ve 30536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile düzenlenmiştir. Bu Tebliğ, anonim ve limited şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri kapsar. Sermaye Kaybı ve Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en…

201809.14
0

Dövize Endeksli Ödemeler

Yılmaz ÖZEL YMM, Sorumlu Denetçi 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 4 üncü maddesine, 13.09.2018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 85 sayılı kararla aşağıdaki bent eklenmiştir. g) “Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile…

201809.06
0

İhracat Bedellerinin Süresinde Yurda Getirilmemesinin Sonuçları

Yılmaz ÖZEL YMM, Sorumlu Denetçi 04 Eylül 2018 tarih ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018-32 /48 sayılı tebliğ ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili 32  sayılı Karara ilişkin tebliğde değişiklik yapılmıştır. Buna göre; Bilindiği üzere bu değişikliğe göre ihracat bedellerinin ülkeye getirilmesi ve %80’ini bankaya bozdurma zorunluluğu vardır. Buna aykırı hareket edenlere uygulanacak…

201809.04
0

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Değişiklik

Yılmaz ÖZEL YMM, Sorumlu Denetçi Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Değişiklik(Tebliğ No: 2018-32/48) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ 4 Eylül 2018 tarihinde yayımlanmıştır. Tebliğ ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; A. İhracat bedellerinin yurda getirilmesi 1- Türkiye’de yerleşik kişiler…