202011.19
0

7256 Sayılı Torba Kanun Hükümleri

Yılmaz ÖZEL

Yeminli Mali Müşavir

A-Vergi ve SGK ile Kurumlara olan borçların taksitlendirilmesi

7256 Sayılı Kanun; Vergi Dairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Gümrük Müdürlüklerine, Belediyelere, Özel İdarelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na olan borçların yapılandırılmasına dair hükümler içerir.  Öncelikle bu borçlar tahakkuk etmiş, kesinleşmiş alacaklardır. İhtilaflı alacaklar kapsam dışındadır. (Ödeme emrine yapılan itiraz hariç.)

Bu alacaklar 31.08.2020 tarihinden önceki dönemlere ait olmalıdır. Yapılandırma başvurusu yıl sonuna kadar yapılabilecektir. Ödemeleri ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı alacaklarda 2021 Ocak ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak ödemeler ise 2021 Şubat ayında başlayacaktır. Peşin ödeme yapılabileceği gibi 6 ila 18 taksitte yapılabilecektir. Borçların yapılandırmasında yüzde 35 olarak belirlenen Yİ-ÜFE esas alınacaktır. Bu oran gecikme zammı yada faiz yerine geçecektir. Borcunu peşin ödeyenlerde Yİ-ÜFE oranında %90 indirim yapılacaktır. İlk iki taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyenlerde ise Yİ-ÜFE’de %50 oranında indirim yapılacaktır.

Adli para cezaları, denetleyici kurullar tarafından verilen idari para cezaları, Covid-19 nedeniyle verilen para cezaları, yasak yerlerde tütün kullanımı nedeniyle verilen para cezaları kapsam dışındadır. Mücbir sebep nedeniyle ertelenen borçlar yapılandırma kapsamında değildir.

31.08.2020 tarihinden önceki döneme ait olan sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, rücu alacakları, idari para cezaları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar yapılandırılacaktır. Genel Sağlık Sigortası için gelir testine hiç başvurmamış olanlar 31 Mart 2021’e kadar gelir testine başvurursa geriye dönük borç çıkarılmayacaktır. Genel Sağlık Sigortalı olup tahakkuk eden borcu olanlar ise prim borçlarını 30 Nisan 2021’e kadar öderse gecikme zammının tamamından vazgeçilecektir.

Bağ-Kurlularda yasa yürürlüğe girdikten iki ay sonraya kadar prim borçlarını ödemeyen veya yapılandırmayan Bağ-Kurluların sigortalılığı durdurulacaktır. Daha önce durdurulan sigortalılıkları için başvuruda bulunanlar ise yapılandırmaya göre borcunu ödeyebilecektir.

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, MTV, ÖTV ile sosyal güvenlik primi, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi idari para cezaları, Kredi Yurtlar Kurumu borçları yeniden yapılandırılacaktır. Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı kredilerde yapılandırılacaktır.

TOBB, TESK, Barolar Birliği, İhracatçı birliklerinin üyelerinden alınan aidatlar, TÜRMOB, KOSGEB kredi alacakları, Sanayi Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen kredilerde taksitlendirme kapsamındadır.

Belediyelerin, Özel İdarelerin kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira alacakları, hasılat payları, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları, TSE’nin sundukları hizmet nedeniyle doğan alacakları yapılandırma kapsamındadır.

İlk iki taksit süresinde ödenmesi gerekir. Daha sonra bir yılda iki taksit ödenmezse taksitlendirme bu ödenmeyen iki taksit son taksiti izleyen ayda gecikme zammı ile birlikte ödenirse kanundan yararlanmış olacaktır. Bir yılda üç taksit ödenmezse yapılandırma bozulacaktır. Ödenmiş tutarlar yapılandırma kapsamında kalacaktır. Kalan borç ise mevzuata göre takip ve tahsil edilecektir.

Daha önceki yapılandırmada eksik ödemesi olanlar veya 2018 deki taksitlendirme 13 taksite kadar ödenmiş alacaklarda yeniden bu kanuna göre yapılandırılarak yeni süre kazanılacaktır.

B-İşsizlik Sigortası Kanununa yapılan ek maddelerle yapılan düzenlemeler

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılıp, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içerisinde işe girmesi, işe girdiği tarihten itibaren 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışan, kendisi talep etmesi halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için emeklilik için gerekli olan uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

C-İlave istihdam teşvik süresi uzatılmıştır.

Bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler 12 ay, bu kişi kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle prim teşviki sağlanmaktadır. Bu süre 31.12.2020 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir.

D-Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi uzatılmıştır.

Kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 30.06.2021 tarihine kadar uzatılması için Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir.

E-01.01.2019-17.04.2020 tarihleri arasında iş sözleşmesi sona erenler ile kayıt dışı çalışanların kayıtlı istihdama katılması teşvik edilmektedir.

Düzenleme 01.12.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre özel sektör işverenine 30 gün içinde başvurmaları ve işverenler tarafından fiilen çalıştırıldığı sürelere teşvik verilecektir. Ücretsiz izne ayrılanlar içinde fesih yasağı süresi geçmemek üzere 39,24 TL nakdi ücret desteği verilecektir.

FOcak 2019 – Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak istihdama katılımı teşvik edilmiştir, veya bu sürede işçi çalıştırmayan özel sektör işyerinde 01.12.2020 tarihinden itibaren işe alınarak istihdam edilecek her bir sigortalı için destek verilmektedir.

GEsnaf Ahilik sandığı uygulamasının yürürlük tarihi 31.12.2023 olarak değiştirilmiştir.

7256 Sayılı Kanunun tam metni ektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

7256 Sayılı Torba Kanun