201809.14
0

Dövize Endeksli Ödemeler

Yılmaz ÖZEL

YMM, Sorumlu Denetçi

32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 4 üncü maddesine, 13.09.2018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 85 sayılı kararla aşağıdaki bent eklenmiştir.

g) “Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.”

Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 8 – Bu kararın 4 üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.”

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı  Kararın uygulanmasında, karardaki tanımlara göre, “Türkiye’de yerleşik kişiler: Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel kişileri” ifade eder.

Ticari işlemin Karar kapsamına girebilmesi için tarafların Türkiye’de yerleşik olması gerekmektedir. Taraflardan Türkiye’de yerleşik olmayan kişiler varsa bu karar kapsamına girmemektedir.