202001.27
0

7194 Sayılı Kanun İle Getirilen Gider Kısıtlaması Düzenlemeleri ve Muhasebe Uygulamaları

Yılmaz ÖZEL YMM, Sorumlu Denetçi 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40’ıncı ve “mesleki giderler” başlıklı 68’inci maddelerinde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere…

202001.27
0

Perakende Satış Vesikalarının Gider Yazılması

Rasim SEZER SMMM, Sorumlu Denetçi Mükellefler nezdinde yapılan incelenmeler ile KDV iade ve mahsup işlemlerinde, ilgili vergi müfettişi veyahut Vergi Dairesi yetkilileri tarafından, perakende satış fişi veyahut ödeme kaydedici cihaz fişlerinin gider yazılmasının eleştiri konusu yapıldığı, düzeltme istendiği yolunda gerek mükelleflerden gerekse meslek mensuplarından şikâyetler olmaktadır. Konu ile ilgili yasal mevzuat incelendiğinde; V.U. Kanunun 232…

201905.20
0

Zarar Telafi Fonu

Rasim SEZER SMMM, Sorumlu Denetçi 15 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Ticaret Kanunu Tebliği ile özellikle son dönemde yaşadığımız kur dalgalanmaları sebebiyle borca batıklık diğer ifadesi olan teknik iflas konusunda önemli açıklamalar yapıldı. Tebliğ’in amacına baktığımızda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK)  376′ ncı maddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında…

201811.14
0

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi

Yılmaz ÖZEL YMM, Sorumlu Denetçi İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin “İhracat Genelgesi” 06.11.2018 tarihinde yayınlanmıştır. Bilindiği üzere, 04 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile 6 ay süreyle geçerli olmak üzere, ihracat bedellerinin  fiili ihraç tarihinden itibaren en çok 180 gün içinde yurda getirilmesi ve…

201809.17
0

Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul Ve Esaslar

Yılmaz ÖZEL YMM, Sorumlu Denetçi Sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esaslar 15.09.2018 gün ve 30536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile düzenlenmiştir. Bu Tebliğ, anonim ve limited şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri kapsar. Sermaye Kaybı ve Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en…

201809.14
0

Dövize Endeksli Ödemeler

Yılmaz ÖZEL YMM, Sorumlu Denetçi 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 4 üncü maddesine, 13.09.2018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 85 sayılı kararla aşağıdaki bent eklenmiştir. g) “Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile…

201809.06
0

İhracat Bedellerinin Süresinde Yurda Getirilmemesinin Sonuçları

Yılmaz ÖZEL YMM, Sorumlu Denetçi 04 Eylül 2018 tarih ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018-32 /48 sayılı tebliğ ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili 32  sayılı Karara ilişkin tebliğde değişiklik yapılmıştır. Buna göre; Bilindiği üzere bu değişikliğe göre ihracat bedellerinin ülkeye getirilmesi ve %80’ini bankaya bozdurma zorunluluğu vardır. Buna aykırı hareket edenlere uygulanacak…

201809.04
0

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Değişiklik

Yılmaz ÖZEL YMM, Sorumlu Denetçi Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Değişiklik(Tebliğ No: 2018-32/48) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ 4 Eylül 2018 tarihinde yayımlanmıştır. Tebliğ ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; A. İhracat bedellerinin yurda getirilmesi 1- Türkiye’de yerleşik kişiler…

201805.22
0

AR-GE İndirimi ve Destekler

Rasim SEZER SMMM, Sorumlu Denetçi AMAÇ: Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar…

201804.20
0

15 Milyon USD Yabancı Para Cinsinden Borcu Bulunan Şirketlerin Merkez Bankası’na Yapacakları Bildirimler

Yılmaz ÖZEL YMM, Sorumlu Denetçi Döviz pozisyonunu  etkileyen işlemlerin T.C. Merkez Bankası tarafından izlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik 17.02.2018 tarih ve 30335 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Konuyla ilgili “Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kullanım Kılavuzu Nisan 2018” Merkez Bankası faydalı dokümanlar linkine eklenmiştir. Buna göre; 01.01.2017-31.03.2017 Dönemi bildirimi 30 Nisan 2018’e kadar…