202108.02
0

GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU” NUN 31 AĞUSTOS 2021 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKİYOR

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil); Kurumlar vergisi mükellefleri ile; Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim…

202106.11
0

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09.06.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanunda yer alan düzenlemeler aşağıda yer almaktadır. a) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve 30.04.2021 tarihinden önceki dönemlere ait vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları b)…

202106.01
0

Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir Kurumlar Vergisi 18 seri nolu Genel Tebliği 25 Mayıs 2021 gün ve 31491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre; Şirketlerin kullandıkları yabancı kaynakların özvarlıkları aşan kısmına isabet eden finansman giderlerinin %10’u vergi matrahından düşülemeyecektir. Tebliğde uygulamanın her geçici vergi döneminin son günü ve yıllık olarak hesap döneminin son günü itibarıyla yapılacağı belirtilmektedir….

202105.06
0

E-ARŞİV UYGULAMALARI İPTAL, İHTAR/İTİRAZ BİLDİRİMLERİ HK. DUYURU

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir Bilindiği üzere 526 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine “V.10. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi” başlıklı bölüm eklenmiş olup, söz konusu bölüm uyarınca, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ kapsamında düzenlenen e-Belgelere ilişkin olarak 6102 sayılı Kanunun…

202103.12
0

VERBİS’E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

Hasan ÜNLÜ YMM, AVUKAT Kişisel Verileri Koruma Kurumu VERBİS’e kayıt sürelerinin 31.12.2021 tarihine kadar uzatıldığına ilişkin duyuru yayınladı. Söz konusu duyuruya göre; *Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü…

202103.12
0

KDV İADESİNE İLİŞKİN AYM KARARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Hasan ÜNLÜ YMM, AVUKAT Anayasa Mahkemesi KDV İadesiyle ilgili önemli bir karar verdi. Şöyle ki; Bireysel başvuru yapan şirket vergiden istisna olan teslimleri nedeniyle yüklendiği ve indirim yoluyla gideremediği katma değer vergilerinin iadesi talebinde bulunmuştur. Talep sonrasında şirket hakkında gerçekleşen vergi inceleme raporunda Maliye Bakanlığı’nın Genel Tebliğlerinde belirlenen miktarları aşan teslim miktarının hesaplanması yoluna gidilip…

202102.22
0

01.03.2021 Tarihinden Geçerli KDV Tevkifat Nispetleri ve KDV Uygulama Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir 1-5108 sayılı Kanuna göre tevkifat yapmak zorunda olan belirlenmiş alıcılara aşağıdaki kuruluşlarda eklenmiştir; “- Sigorta ve reasürans şirketleri, – Sendikalar ve üst kuruluşları, – Vakıf üniversiteleri, – Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,” 2-Evvelce tevkifat kapsamında yer almayan aşağıdaki teslimler tevkifat kapsamına alınmıştır. MAL VEYA HİZMETİN CİNSİ TEVKİFAT ORANI Karayoluyla yük taşımacılığı…

202101.13
0

ŞİRKETLERDE SERMAYE KAYBI, BORCA BATIKLIK KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEME

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir 26 Aralık 2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmi Gazetede “Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. Tebliğ şirketlerde sermaye kaybı, borca batıklık konusunda değişiklikler içermektedir. Yapılan değişiklik ile sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması…

202011.19
0

7256 Sayılı Torba Kanun Hükümleri

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir A-Vergi ve SGK ile Kurumlara olan borçların taksitlendirilmesi 7256 Sayılı Kanun; Vergi Dairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Gümrük Müdürlüklerine, Belediyelere, Özel İdarelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na olan borçların yapılandırılmasına dair hükümler içerir.  Öncelikle bu borçlar tahakkuk etmiş, kesinleşmiş alacaklardır. İhtilaflı alacaklar kapsam dışındadır. (Ödeme emrine yapılan itiraz hariç.) Bu…