201804.20
0

15 Milyon USD Yabancı Para Cinsinden Borcu Bulunan Şirketlerin Merkez Bankası’na Yapacakları Bildirimler

Yılmaz ÖZEL

YMM, Sorumlu Denetçi

Döviz pozisyonunu  etkileyen işlemlerin T.C. Merkez Bankası tarafından izlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik 17.02.2018 tarih ve 30335 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Konuyla ilgili “Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kullanım Kılavuzu Nisan 2018” Merkez Bankası faydalı dokümanlar linkine eklenmiştir. Buna göre;

01.01.2017-31.03.2017 Dönemi bildirimi 30 Nisan 2018’e kadar ilgili şirketler tarafından yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle:

a) Şirketlerin münhasıran bu konuyla ilgili ayrı bir bağımsız denetim sözleşmesi yapmaları,

b) Sözleşmenin T.C. Merkez Bankası’na elektronik ortamda bildirilmesi,

c) Ara dönem kapandıktan sonraki ay içinde (1-2-3. ay 4 üncü ayda,4-5-6  ncı ay 7nci ayda, 7-8-9 ncu ay 10 uncu ayda) 31 Aralık’da sona eren yıllık hesap dönemi için takip eden 3 üncü ayın sonuna kadar sisteme giriş yapılması,

d) Mali tabloların her üç ayda bir TFRS veya BOBİ FRS’ye çevrilmesi,

e) T.C. Merkez Bankası sistemine girilen verilerin ara dönemlerde bildirilen veriler ile tutarlılığının denetimi de dahil, bağımsız denetçi tarafından KGK düzenlemelerine uygun olarak izleyen yılın 31 Mayıs tarihine kadar denetlenmesi tamamlanacaktır. Bağımsız denetçi olumlu görüş içeren denetim raporunu imzalanmış kopyasını yine bu sürede Merkez Bankası sistemine yükleyerek onay işlemini gerçekleştirecektir. Ayrıca KGK düzenlemelerinde belirtilen süreler içerisinde KGK’ya da bildirecektir.

Konuyla ilgili linkler aşağıdadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180217-3.htm

https://www.tcmbveri.gov.tr/assets/doc/kullanim-kilavuzu.pdf