AR-GE İndirimi ve Destekler
201805.22
0

AR-GE İndirimi ve Destekler

Rasim SEZER SMMM, Sorumlu Denetçi AMAÇ: Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar…

15 Milyon USD Yabancı Para Cinsinden Borcu  Bulunan Şirketlerin Merkez Bankası’na Yapacakları Bildirimler
201804.20
0

15 Milyon USD Yabancı Para Cinsinden Borcu Bulunan Şirketlerin Merkez Bankası’na Yapacakları Bildirimler

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir Döviz pozisyonunu  etkileyen işlemlerin T.C. Merkez Bankası tarafından izlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik 17.02.2018 tarih ve 30335 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Konuyla ilgili “Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kullanım Kılavuzu Nisan 2018” Merkez Bankası faydalı dokümanlar linkine eklenmiştir. Buna göre; 01.01.2017-31.03.2017 Dönemi bildirimi 30 Nisan 2018’e kadar…

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Vergi Borçlarının Tecili
201802.27
0

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Vergi Borçlarının Tecili

YILMAZ ÖZEL Yeminli Mali Müşavir 24 Şubat 2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazete’de vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili hakkında 2018/11284 Sayılı Karar yayımlanmıştır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un (AATUHK) 48/A maddesine göre vergiye uyumlu mükellefin borçları, Kararda belirtilen “çok zor durum hali”nin tespiti ve mükellefin “çok zor durumu derecesine” göre 6…

15 milyon ABD Doları ve Üstünde Kredisi Olan Firmalara Bildirim ve Bağımsız Denetim Yükümlülüğü Getirilmesi Hakkında
201802.19
0

15 milyon ABD Doları ve Üstünde Kredisi Olan Firmalara Bildirim ve Bağımsız Denetim Yükümlülüğü Getirilmesi Hakkında

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir 17 Şubat 2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.   Yönetmelik ile yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü…

Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat
201801.24
0

Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat

Mehmet KÜLTE SMMM, Sorumlu Denetçi 1  GİRİŞ Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve Amerikan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) ortak bir çalışması olan TFRS 15-Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardını 2014 yılı Mayıs ayında açıkladı. Yeni standart 31 Aralık 2017 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmaya başlayacaktır. Fakat daha erken uygulamaya izin verilmiştir. Bu standart mevcut hasılat…

Gayrimenkul Satışlarında İstisna Uygulaması
201801.24
0

Gayrimenkul Satışlarında İstisna Uygulaması

Rasim SEZER SMMM, Sorumlu Denetçi Vergi sistemimiz, İşletmelerin mali yapısını ve öz sermaye yeterliliğini güçlendirmek maksadı ile, şirket aktifine alınan gayrimenkullerin belirli bir süre ile satılmadan aktifte tutulmasını, satış halinde de kar dağıtımı olarak kullanılmayıp belli süre şirket fonları içerisinde bekletilmesini teşvik eden hükümler içermektedir.  5520 Sayılı kurumlar vergisi kanunu ile devam ettirilen bu uygulama,…

Hisse Devir Kazancı ve Vergilendirmesi
201512.02
0

Hisse Devir Kazancı ve Vergilendirmesi

Rasim SEZER SMMM, Sorumlu Denetçi Vergilendirme sırasında, iktisap bedeli, hisselerin elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen ÜFE endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. Endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması gerekir. I-GERÇEK KİŞİLERİN  A-LİMİTED ŞİRKETLERE AİT PAYLARI Limited şirketlerde, hisse senedi ya da ilmühaber çıkartılamadığı için, şirket hissesi ne…

Anonim Şirketlerde Tasfiyeye Giriş ve Tasfiye Sonrası İşlemler
201508.05
0

Anonim Şirketlerde Tasfiyeye Giriş ve Tasfiye Sonrası İşlemler

Halil İbrahim AVCI SMMM, Sorumlu Denetçi GİRİŞ; Ticari hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından tüzel kişilik şeklinde kurulan,  şirketlerden biri de Anonim Şirket’lerdir. Kurulmuş olan Anonim şirketlerin ömrünün sonlanmasından bir tanesi de şirketin Tasfiyeye girerek tasfiye şartlarına oluşturarak son bulmasıdır. TASFİYE; Şirketin tüm aktiflerinin paraya çevrilip, alacaklarının tahsil edilerek,  şirketin tüm borçlarının ödenmesi, vergi ve Amme alacağından sonra…

Teknokentlerde Vergi Muafiyeti ve Destekler
201508.03
0

Teknokentlerde Vergi Muafiyeti ve Destekler

Rasim SEZER SMMM, Sorumlu Denetçi 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde hizmet veren Teknokentler konusunda sıkça sorulan sorulara cevaplar bulabileceğiniz bir makele. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde tanımlar şu şekilde yapılmıştır. 1-) Teknoloji Geliştirme Bölgesi: Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya ileri…

Primli Ücret ve Mesai Fazlası Sorunu
201508.03
0

Primli Ücret ve Mesai Fazlası Sorunu

Rasim SEZER SMMM, Sorumlu Deentçi Rasim Sezer’den günümüzde sıkça sorun olarak gündeme gelen Primli Ücret ve Fazla Mesai Sorunu hakkında bilgi edinebileceğiniz bir makele. 1.   PRİMLİ ÜCRET SİSTEMİ Primli ücret sistemleri genel olarak, bir yandan işletmenin karlılığını yükseltmek amacı güderken, diğer yandan da çalışanın verimliliğini ödüllendirmeyi hedefleyen bir sistemdir. Prim, işletme yönetimince işçiye garanti edilmiş…

Mal ve Hizmet Bedellerinin Ödenmesi ve Tevsiki ( Belgelendirilmesi )
201507.28
0

Mal ve Hizmet Bedellerinin Ödenmesi ve Tevsiki ( Belgelendirilmesi )

Rasim SEZER SMMM, Sorumlu Denetçi GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilât ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirmeye ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir. Bu yetkiye dayanılarak, sırasıyla…

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Siteleri
201507.28
0

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Siteleri

Mehmet KÜLTE SMMM, Sorumlu Denetçi Ülkemizde ticaret hayatının uygulamasının son 50 yılını yönlendirmiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (”Eski TTK”), 1 Temmuz 2012 itibariyle yerini 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na (Yeni TTK) bırakmıştır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı Kamuoyuna ilk duyurulduğundan yasalaştığı tarihe değin gecen süreçte de hukuk ve ekonomi çevrelerinde…