Zarar Telafi Fonu
201905.20
0

Zarar Telafi Fonu

Rasim SEZER SMMM, Sorumlu Denetçi 15 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Ticaret Kanunu Tebliği ile özellikle son dönemde yaşadığımız kur dalgalanmaları sebebiyle borca batıklık diğer ifadesi olan teknik iflas konusunda önemli açıklamalar yapıldı. Tebliğ’in amacına baktığımızda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK)  376′ ncı maddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında…

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi
201811.14
0

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi

Yılmaz ÖZEL YMM, Sorumlu Denetçi İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin “İhracat Genelgesi” 06.11.2018 tarihinde yayınlanmıştır. Bilindiği üzere, 04 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile 6 ay süreyle geçerli olmak üzere, ihracat bedellerinin  fiili ihraç tarihinden itibaren en çok 180 gün içinde yurda getirilmesi ve…

Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul Ve Esaslar
201809.17
0

Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul Ve Esaslar

Yılmaz ÖZEL YMM, Sorumlu Denetçi Sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esaslar 15.09.2018 gün ve 30536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile düzenlenmiştir. Bu Tebliğ, anonim ve limited şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri kapsar. Sermaye Kaybı ve Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en…

Dövize Endeksli Ödemeler
201809.14
0

Dövize Endeksli Ödemeler

Yılmaz ÖZEL YMM, Sorumlu Denetçi 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 4 üncü maddesine, 13.09.2018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 85 sayılı kararla aşağıdaki bent eklenmiştir. g) “Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile…

İhracat Bedellerinin Süresinde Yurda Getirilmemesinin Sonuçları
201809.06
0

İhracat Bedellerinin Süresinde Yurda Getirilmemesinin Sonuçları

Yılmaz ÖZEL YMM, Sorumlu Denetçi 04 Eylül 2018 tarih ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018-32 /48 sayılı tebliğ ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili 32  sayılı Karara ilişkin tebliğde değişiklik yapılmıştır. Buna göre; Bilindiği üzere bu değişikliğe göre ihracat bedellerinin ülkeye getirilmesi ve %80’ini bankaya bozdurma zorunluluğu vardır. Buna aykırı hareket edenlere uygulanacak…

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Değişiklik
201809.04
0

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Değişiklik

Yılmaz ÖZEL YMM, Sorumlu Denetçi Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Değişiklik(Tebliğ No: 2018-32/48) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ 4 Eylül 2018 tarihinde yayımlanmıştır. Tebliğ ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; A. İhracat bedellerinin yurda getirilmesi 1- Türkiye’de yerleşik kişiler…

AR-GE İndirimi ve Destekler
201805.22
0

AR-GE İndirimi ve Destekler

Rasim SEZER SMMM, Sorumlu Denetçi AMAÇ: Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar…

15 Milyon USD Yabancı Para Cinsinden Borcu  Bulunan Şirketlerin Merkez Bankası’na Yapacakları Bildirimler
201804.20
0

15 Milyon USD Yabancı Para Cinsinden Borcu Bulunan Şirketlerin Merkez Bankası’na Yapacakları Bildirimler

Yılmaz ÖZEL YMM, Sorumlu Denetçi Döviz pozisyonunu  etkileyen işlemlerin T.C. Merkez Bankası tarafından izlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik 17.02.2018 tarih ve 30335 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Konuyla ilgili “Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kullanım Kılavuzu Nisan 2018” Merkez Bankası faydalı dokümanlar linkine eklenmiştir. Buna göre; 01.01.2017-31.03.2017 Dönemi bildirimi 30 Nisan 2018’e kadar…

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Vergi Borçlarının Tecili
201802.27
0

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Vergi Borçlarının Tecili

YILMAZ ÖZEL Yeminli Mali Müşavir 24 Şubat 2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazete’de vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili hakkında 2018/11284 Sayılı Karar yayımlanmıştır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un (AATUHK) 48/A maddesine göre vergiye uyumlu mükellefin borçları, Kararda belirtilen “çok zor durum hali”nin tespiti ve mükellefin “çok zor durumu derecesine” göre 6…

15 milyon ABD Doları ve Üstünde Kredisi Olan Firmalara Bildirim ve Bağımsız Denetim Yükümlülüğü Getirilmesi Hakkında
201802.19
0

15 milyon ABD Doları ve Üstünde Kredisi Olan Firmalara Bildirim ve Bağımsız Denetim Yükümlülüğü Getirilmesi Hakkında

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir 17 Şubat 2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.   Yönetmelik ile yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü…