Bağımsız Denetim


Kamuoyu ve bilgi kullanıcıların güveni, yüksek standartlarda ve kalitede denetim yapılarak, elde edilecek doğru verilerin bilgi kullanıcılarına sağlanmasıyla kazanılır. Bağımsız Denetim, şirketlerin mali tablolarının finansal raporlama..

 Vergi Danışmanlığı


Vergi danışmanlığı hizmetlerimiz müşterilerimizin doğru zamanda doğru kararlar alabilmelerini sağlamak için vergisel konulardaki sorunlarının çözümlenmesine yöneliktir. Vergi danışmanlığı hizmetlerimiz müşterilerimizin doğru zamanda..

 Yönetim Danışmanlığı


Amacınız ister şirketinizin belirli bir kolunu büyütmek, ister kapsamlı bir dönüşümle şirketinizi geliştirmek ve daha rekabetçi hale getirebilmek için, doğru kararları almanızda ve bu kararları uygulama aşamalarında hizmet verilmektedir.

 Değerleme Hizmeti


Değerlemede hedef şirketin geleceğine, güçlü ve zayıf yönlerine odaklanılmalı ve bir ‘’swot analizi’’ yapılarak indirgenmiş nakit akışları (İNA), emsal karşılaştırma ve düzeltilmiş özkaynak yöntemleri asgari olarak kullanılmalıdır.

Yayınlar ve Makaleler  

 • Finansal Kiralama – LEASING

  admin  Comments (0)
  TALHA ERDEM SEZER 16 FİNANSAL KİRALAMA-LEASING Giriş Kiralama temel anlamda, işletmelerin makine, taşıt, bina vs. varlıkları faaliyetlerinde kullanmak amacıyla temin etmesi, kiralama süresi sonunda iade etmesi ve resmi olarak sahiplenmemesidir. Dolayısıyla, sadece kullanım hakkı çerçevesinde...

  Harcırah Uygulaması ve Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi

  admin  Comments (0)
  TALHA ERDEM SEZER İçindekiler GİRİŞ Harcırah Tanım Harcırah Uygulaması ile İlgili Yasal Düzenlemeler 6245 Sayılık Harcırah Kanunu’na Göre Gelir Vergisi Kanunu’na (G.V.K.) Göre 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları Vergiden...
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

  admin  Comments (0)
  Yılmaz ÖZEL YMM, Sorumlu Denetçi Bilindiği üzere “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin” ortak alınması ile ilgili, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Genel Tebliğ hükümlerine göre, söz konusu uygulamaya 1.1.2020 tarihinden itibaren (2020/Ocak...
 • Perakende Satış Vesikalarının Gider Yazılması

  admin  Comments (0)
  Rasim SEZER SMMM, Sorumlu Denetçi Mükellefler nezdinde yapılan incelenmeler ile KDV iade ve mahsup işlemlerinde, ilgili vergi müfettişi veyahut Vergi Dairesi yetkilileri tarafından, perakende satış fişi veyahut ödeme kaydedici cihaz fişlerinin gider yazılmasının eleştiri konusu...
  Zarar Telafi Fonu

  Zarar Telafi Fonu

  admin  Comments (0)
  Rasim SEZER SMMM, Sorumlu Denetçi 15 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Ticaret Kanunu Tebliği ile özellikle son dönemde yaşadığımız kur dalgalanmaları sebebiyle borca batıklık diğer ifadesi olan teknik iflas konusunda önemli açıklamalar yapıldı....
 • İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi

  İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi

  admin  Comments (0)
  Yılmaz ÖZEL YMM, Sorumlu Denetçi İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin “İhracat Genelgesi” 06.11.2018 tarihinde yayınlanmıştır. Bilindiği üzere, 04 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile...
 • Dövize Endeksli Ödemeler

  Dövize Endeksli Ödemeler

  admin  Comments (0)
  Yılmaz ÖZEL YMM, Sorumlu Denetçi 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 4 üncü maddesine, 13.09.2018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 85 sayılı kararla aşağıdaki bent eklenmiştir. g) “Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında,...
  İhracat Bedellerinin Süresinde Yurda Getirilmemesinin Sonuçları

  İhracat Bedellerinin Süresinde Yurda Getirilmemesinin Sonuçları

  admin  Comments (0)
  Yılmaz ÖZEL YMM, Sorumlu Denetçi 04 Eylül 2018 tarih ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018-32 /48 sayılı tebliğ ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili 32  sayılı Karara ilişkin tebliğde değişiklik yapılmıştır. Buna göre;...
 • AR-GE İndirimi ve Destekler

  AR-GE İndirimi ve Destekler

  admin  Comments (0)
  Rasim SEZER SMMM, Sorumlu Denetçi AMAÇ: Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin...
 • Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Vergi Borçlarının Tecili

  Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Vergi Borçlarının Tecili

  admin  Comments (0)
  YILMAZ ÖZEL Yeminli Mali Müşavir 24 Şubat 2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazete’de vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili hakkında 2018/11284 Sayılı Karar yayımlanmıştır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un (AATUHK) 48/A maddesine...
 • Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat

  Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat

  admin  Comments (0)
  Mehmet KÜLTE SMMM, Sorumlu Denetçi 1  GİRİŞ Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve Amerikan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) ortak bir çalışması olan TFRS 15-Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardını 2014 yılı Mayıs ayında açıkladı. Yeni standart...
 • Gayrimenkul Satışlarında İstisna Uygulaması

  Gayrimenkul Satışlarında İstisna Uygulaması

  admin  Comments (0)
  Rasim SEZER SMMM, Sorumlu Denetçi Vergi sistemimiz, İşletmelerin mali yapısını ve öz sermaye yeterliliğini güçlendirmek maksadı ile, şirket aktifine alınan gayrimenkullerin belirli bir süre ile satılmadan aktifte tutulmasını, satış halinde de kar dağıtımı olarak kullanılmayıp...
  Hisse Devir Kazancı ve Vergilendirmesi

  Hisse Devir Kazancı ve Vergilendirmesi

  admin  Comments (0)
  Rasim SEZER SMMM, Sorumlu Denetçi YASAL DAYANAKLAR G.V.K. Mükerrer 80 maddede Değer Artışı Kazançlarını düzenlemiştir. Bu maddede ayni zamanda iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazanç istisnası belirlenmiştir. “Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan...
 • Anonim Şirketlerde Tasfiyeye Giriş ve Tasfiye Sonrası İşlemler

  Anonim Şirketlerde Tasfiyeye Giriş ve Tasfiye Sonrası İşlemler

  admin  Comments (0)
  Halil İbrahim AVCI SMMM, Sorumlu Denetçi GİRİŞ; Ticari hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından tüzel kişilik şeklinde kurulan,  şirketlerden biri de Anonim Şirket’lerdir. Kurulmuş olan Anonim şirketlerin ömrünün sonlanmasından bir tanesi de şirketin Tasfiyeye girerek tasfiye şartlarına oluşturarak...
  Teknokentlerde Vergi Muafiyeti ve Destekler

  Teknokentlerde Vergi Muafiyeti ve Destekler

  admin  Comments (0)
  Rasim SEZER SMMM, Sorumlu Denetçi 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde hizmet veren Teknokentler konusunda sıkça sorulan sorulara cevaplar bulabileceğiniz bir makele. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde tanımlar şu...

Bizden Haberler

 

Etkinlikler

 

 • Meslektaş Buluşmaları-1

  Meslektaş Buluşmaları-1

  admin  Comments (44)
  Aksis Bağımsız Denetim A.Ş. Açılış Programı ve Meslektaş Buluşması 21.03.2015 tarihinde meslektaşlarımızı katılımı ile İstanbul Titanic Otel’de gerçekleştirildi.